7 شگرد و ترفند جالب سیری در ios 7 که باید بدانید

با رسیدن و قدم فرما شدن iOS 7 سیستم عامل جدید i ها، تنها شیوه نمایش ظاهری آن تغییر نکرد بلکه اجزای زیر ساختی آن شامل سیری هم مورد عنایت قرار گرفتند! این سیستم عامل هوشمندتر شد و ظرفیت بالایی در بطن کار انجام شد. ما هم باید زبان سیری را ...