وصل کردن لب تاپ به تلویزیون ؟ این که مثل آب خوردن است…

اگر مثل خودم از آن عاشق های تکنولوژی باشید بنابر تجربیات گذشته حتما می گویید این کار که عین آب خوردن است پس ولش کن بگذار بروم سر یک پست دیگر چرا وقت عزیزم را صرف چیزی کنم که 100% از آن سر در میاورم؟ فقط کافی است لب تاپ ...