Ecoxgear بلندگوهای ماجراجویی جدید خود را معرفی کرد

آخرین محصول Ecoxgear شامل Sol Jam (نشان داده نشده)، EcoCarbon، EcoPebble Powerbank و باتری اضافه‌ی EcoCharge است. اگرچه روزهای تعطیلی برای بسیاری از ما رو به پایان است و باید به زودی به مدرسه بازگردیم، اما این بدین معنا نیست که تفریح تمام شده است. با این شرایط اکنون Ecoxgear مجموعه‌ای ...