فیسبوک در حال تست بازار مجازی در استرالیا و نیوزلند است

اخیرا کمپانی بزرگی فیسبوک تصمیمی گرفته که می تواند کار و بار ebay و Craigslist را بخواباند . در این حرکت مدیران فیسبوک تصمیم گرفته اند که بازار کالای منطقه ای آنلاینی را در حوزه سیدنی استرالیا و آکلند نیوزلند ایجاد نمایند . به نظر می رسد که این بازار ...