5 برنامه که نمی توانید آن ها را از دست بدهید – قسمت 1

ممکن است در هفته ی گذشته برخی از برنامه ها را از دست داده باشید یا از عرضه و به روز رسانی آن ها مطلع نشده باشید . ما 5 برنامه کاربردی در هفته ی گذشته را به شما معرفی خواهیم کرد که می توان به اسکایپ دوباره طراحی شده ...