7 تمرین پر خطر که نتیجه بخش نیست؟

چه کسی دوست دارد که زمان خود را برای تمرینات خطرناک و ناکارآمد تلف کند؟ قطعا شما نمی خواهید. پس این هفت حرکت نتیجه ی دلخواه شما را در پیش نخواهد داشت و حتی ممکن است به شما صدمه بزند. شماره 1: دستگاه لت "Lat Pull-down" در پشت سر اشکال: فقط افراد دارای ...