تکنولوژی های جدید و قدرت نه گفتن به برخی از آنها

تکنولوژی های جدید و کشاکش های سازمانی برای پول در آوردن یعنی یک لشکر کشی برای به اسارت در آوردن همه ماها در چنگ تکنولوزی. ولی اگر ما خیلی مشغول انجام دادن کاری مهم باشیم ، و اگر ما بادقت انتخاب کنیم که وارد چه چیزهایی بشویم،گرفتار نخواهیم شد. یعنی تکنولوژی ...