آیپد صدای Teira Manfredda را به او هدیه داد و بعد دزدیده شد!

آیپد دخترک 11 ساله بنام "Teira Manfredda" درون یک کوله پشتی صورتی روی صندلی عقب اتومبیل بود. آیپدی که فقط یک ipad نبود. دزدانی که وارد ماشین "Mazda Protege" آبی تیره ای که بیرون سوپر مارکتی در منتطقه "Eureka" پارک شده بود شدند، احتمالا می دانستند که درحال دزدیدن کوله پشتی ...