پردازنده A7 متعلق به اپل نیست! دانشگاه ویسکانسن

اپل و سامسونگ خیلی وقت است که سر خیلی چیز ها با هم دعوا دارند و به گیس و گیس کشی های لجبازانه شان مشهورند! اما انگاری دعوای اپل و سامسونگ کم کم دارد به پایان خود نزدیک می شود ... البته اینقدر ها هم خشک و خالی نیست و ...