اکس پی جان سخت ! این ویندوز همچنان کنار ما میماند

در این روز ها که Windows XP دارد کم کم به غروب های دل انگیز زندگی خود نزدیک می شود، مثل این که Intel و Hewlett-Packard دلشان برایش سوخته و قصد دارند یک سری فعل و انفعالاتی برای باقی ماندن آن انجام دهند. اگر در دریافت و کند و کاو ...