تیم کوک به کارکنان : ما در اپل کار درست را انجام میدهیم

بخش اجرایی اپل روز چهارشنبه ایمیلی گسترده به کارکنان اپلی ارسال کرد و از آن ها خواست تا بر هدایت کننده سیاست های تجاری اپل تجدید نظر کنند. در این سیاست نامه به طور گزارشوار جزئیاتی از آن چه کارکنان اپل باید هم در بیرون و هم داخل خدمات اپل ...