شارژ سریع خانواده اپلی؛ اصلا چنین راهی هست؟

مشکل و دغدغه شارژ شدن و باتری و برق و برق و برق معضلی شده بی پایان...! آیا بد میگم؟ فکر کنید برای سپری کردن اندکی زمان برای تفریح به بیرون رفته اید اما یک دفعه دینگ دینگ دینگ، مسئله ای خشم آور برای شما که البته دستگاه خم نیز ...