کارنامه دوماهه مدیرعامل جدید اپل

تیموفی دی تیم کوک برای حدود دو ماه به عنوان مدیر عامل جدید شرکت اپل مشغول به کار است،او هم اکنون نسبت به مدیران گذشته تغییرات متمایزی انجام داده است.در یک مقاله از تغییرات اعمال شده از زمان تصدی این شغل توسط کوک که از ماه آگوست آن هم زمانی که ...