25 میان وعده عالی دارای حداکثر 100 کالری

½ ظرف بستنی مخلوط قطعاً حضور بستنی در بالای لیست میان وعده های ما شگفت انگیز می باشد. نکته اصلی و مهم، بحث مخلوط کردن بستنی می باشد. در پروسه مخلوط کردن، ضمن حفظ بافت اصلی خامه های پرچربی، کالری بستنی بسیارکم می شود. بنابراین ½ لیوان بستنی فقط 100 کاری ...