محصولات جدید اپل پس از کنفرانس اخیر

اپل و تیم کوک در این کنفرانس بعضی محصولات را معرفی کردند و از بعضی از محصولات اسمی بر زبان نیامد , شاید به علت کمبود وقت. ولی بعد از کنفرانس امکان ورد به بخش فروشگاه سایت اپل نبود. از آنجا بود که معلوم شد خبرهایی در پیش است و ...