آیپد به انتخاب اول دکترها تبدیل می شود

با توجه نیاز بیمارستانها به ضبط و ذخیره ی اطلاعات بروی یک دستگاه الکترونیکی، در میان پزشکان بیشترین انتخاب آیپد بوده است. پزشکان و بیمارستان ها تشنه ی اپلیکیشن هایی هستند که از همه ی ظرفیت دستگاه استفاده کند. هم برای درمان دیجیتال هم برای اطلاعات بیماران .این مسئله با توجه ...